^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Dziennikarskim okiem

chmiel

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Innowacja pedagogiczna ma umożliwić uczniom poznanie zawodu dziennikarza poprzez doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów współczesnych, zwłaszcza o charakterze popularnonaukowym i publicystycznym, redagowania dziennikarskich form wypowiedzi, poszukiwania różnych możliwości rozwiązywania dostrzeżonych problemów, zdobywania praktycznych umiejętności redakcyjnych i wydawniczych.


2. Adresowana jest do uczniów klasy II B gimnazjum.
3. Przewiduje wykorzystywanie literackich i szeroko rozumianych mediów ( prasa, radio, telewizja ) do tworzenia różnych form pracy dziennikarskiej, tj. artykuł ( informacyjny, problemowy, polemiczny), komentarz, felieton, reportaż społeczny, recenzja, wywiad.
Autorzy innowacji zakładają rozpoczęcie współpracy z Redakcją Gazety Regionalnej.
Po rozpoznaniu preferencji i zainteresowań uczniów przewidują okazjonalne wydawanie gazetki szkolnej w formie elektronicznej.

CELE OGÓLNE
1. Wspieranie i rozwój zainteresowań uczniów.
2. Wskazywanie twórczych sposobów wykorzystywania czasu wolnego.
3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, a szczególnie:
 rozwijanie zainteresowań literackich,
 informatycznych,
 interpersonalnych,
 plastycznych,
 menadżerskich.
4. Zachęcanie do aktywności twórczej.
5. Rozwijanie wrażliwości społecznej i wyobraźni twórczej.
6. Uczestniczenie w życiu szkoły.
7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.